תקנון האתר

בין www.pryourself.info (להלן:"האתר") מצד אחד לבין: הלקוח (להלן: " הלקוח/ לקוח") מצד שני הואיל והאתר עוסק, בין השאר, במתן שירותי הפצת הודעות לתקשורת והואיל והאתר מעניק שירותים אינטרנטיים. והואיל והלקוח פנה לאתר וביקש כי האתר ייתן לו שירותי הפצת הודעות לתקשורת. והואיל והאתר הציג עצמו כפלטפורמה למתן שירותי הפצת הודעות בתקשורת. והואיל והאתר הסכים לתת ללקוח שירותים אלו, כמוסכם בין הצדדים כדלקמן. לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויפורש בכפיפה אחת עמו.
 2. כותרות הסעיפים הנן לשם נוחות הצדדים בלבד ואין בהן כדי לשמש לפרשנות ההסכם בשום צורה ואופן.
 3. הסכם זה מבטא את התנאים החלים על הלקוח במידה ובחר לשלם באתר.
 4. הוראות ההסכם יחולו על כל שימוש שיעשה ע"י הלקוח באתר ויהוו הבסיס המשפטי לכל דיון בין הצדדים.
 5. גלישה באתר ו/או שימוש באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי ההסכם ועל פי תנאי השימוש, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
 6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון מדי עת, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.
תניית שיפוט וגישור
 1. מוסכם על הצדדים כי דיני ישראל יחולו על מקום השיפוט הייחודי יהיה בעיר תל אביב. הכל לפי הסמכות העניינית של נושא התביעה. כמו כן מסכימים הצדדים כי כל סכסוך ביניהם , יועבר ראשית להליכי גישור בין הצדדים. במידה ולא יסכימו הצדדים על זהות מגשר, יפנו ללשכת עורכי הדין לקבלת מגשר מוסמך לדון בעניינם.
תקופת ההסכם
 1. הסכם זה נקשר לתקופה המתחילה עם הרשמת הלקוח וביצוע התשלום על ידו ועד סיום הפצת ההודעה לתקשורת.
התחייבויות האתר
 1. האתר מתחייב לאפשר לקונה להפיץ באמצעותו הודעות לתקשורת.
 2. מובהר כי ההחלטה על פרסום התכנים תעשה אך ורק על פי שיקול העיתונאים, הבלוגים, הכתבים, אתרי האינטרנט וערוצי התקשורת השונים.
התחייבויות והצהרות הלקוח
 1. הלקוח מצהיר בזאת כי הנו בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 2. במידה והלקוח קטין (מתחת לגיל 18), או, אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימוש הלקוח באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
 3. הלקוח מצהיר כי הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או שהנו תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 4. הלקוח מצהיר כי הנו בעל כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות ( במידה והתשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי) או/ו כי הנו בעל חשבון בנק בישראל.
 5. הלקוח מצהיר הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 6. היה והלקוח הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד וכי פעולותיו באתר ומולו יחייבו את התאגיד לכל דבר ועניין.
התחייבויות בעת הרישום לאתר
 1. עם מילוי הפרטים באתר על ידי הלקוח, מסכים הלקוח לאתר לשמור מידע מסוים אודותיו, ואודות כרטיס/י האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותו.
 2. הלקוח מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיו כפי שמתבקש בטופס התשלום באתר.
 3. הלקוח מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.
 4. הלקוח מסכים כי שמו, כתובת הדוא"ל , כתובתו ומספר הטלפון שלו, ייחשפו לצורכי השלמת העסקה שבצע באתר בלבד. כמו כן מסכים הלקוח במשלוח פרטיו לתקשורת בכפוף להודעה שיהיה מעוניין להפיץ (שם, טלפון, אתר אינטרנט, דוא"ל)
 5. האתר לא יהיה אחראי בגין נזק או אובדן שיגרם ללקוח כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש שלהלן, וזאת בכפוף לכל חוק.
העדר יחסי עובד מעביד
 1. למען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין לקוח לבין האתר.
זכויות יוצרים המשתמשים באתר מקבלים בזאת אחריות מלאה על כל חומרי הפרסום לרבות, טקסטים, כתבות, מאמרים, תמונות ונתונים נוספים המוגנים לפי חוק "זכויות יוצרים". משתמשי האתר מצהירים זאת כי השימוש בחומרים שהועלו על ידם באתר נעשה ברשות וללא שום בקשת תמורה. בנוסף, באחריות משתמשי האתר לציין קרדיט לכל תמונה שנשלחה לפרסום והם האחראים לדיוק העובדות, הקרדיט ואישורי השימוש בתמונות. הפרסומים אשר ישלחו למערכת ויכללו תכנים המפירים את חוק "לשון הרע" – יהיו באחריות המפרסם – המשתמש, מזמיני השירות והם אלה שיישאו באחריות מלאה לתכנים ולצילומים. כל נזק ו\או תביעה כנגד פרסומים שנשלחו לאתר/למערכת האתר באמצעות הלקוח/המשתמש – הינם באחריות המלאה והבלעדית. מודגש בזאת כי הלקוח מתחייב לפצות בעלי האתרים/חברות, גופי תקשורת, צלמים וכדומה על כל נזק שיגרם, לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מנזק ישיר או עקיף שיגרם למערכת האתר. מדיניות השירות
 1. באתר טופס אמצעי תשלום מאובטח ברשת האינטרנט למשלמים, אשר באמצעותו יכול הלקוח לבצע תשלום עבור מוצר /שרות אותו הוא מעוניין לרכוש.
 2. קיימת ללקוח אפשרות לשלם בפריסה לתשלומים. לידיעת הלקוח כי פעילות הסליקה מבוצעת על ידי פייפ אל.
 3. במידה ונתקבל תשלום מהלקוח ולא התקבל שרות להפצת הודעות לתקשורת אשר נרכש באתר על ידי הלקוח, האתר מתחייב להחזיר את התשלום שהתקבל ללקוח, או לשלוח בשנית את ההודעה וזאת על פי בחירת האתר. בכל מקרה אין המדובר במקרים בהם נעשה שימוש לא נאות/ לא חוקי באפשרות של הפצת הודעות לתקשורת. מובהר בזאת כי בכל מקרה שתעלה טענה מסוג זה יהיה נטל ההוכחה בגין אי קבלת השרות על הלקוח בלבד.
השימוש בשירות
 1. הלקוח מודע לכך כי התשלום באמצעות האינטרנט ובכלל זה באמצעות האתר, הינו תשלום לכל דבר ועניין וחלים עליו דיני המכר הרלוונטיים הנוהגים במדינת ישראל .
הגבלת אחריות
 1. על הלקוח החובה לנקוט בכל אמצעי זהירות ולבצע כל בדיקה, בחינה או הערכה שיידרשו לדעתו על מנת בטרם יתקשר עם האתר.
 2. משהתקשר הלקוח עם האתר, פוטר הוא בזה את האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהן שעניינן נזק או הוצאה אשר מקורו במישרין או בעקיפין בחילוקי דעות שיתגלעו בין הלקוח לבין צד ג' בעסקה כלשהי בה התקשר הלקוח, בין שהיה ידוע לאתר דבר המחלוקת ובין אם לאו.
שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח
 1. האתר לא יעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצדדי ג' כלשהם, אלא, לצורך ביצוע התשלום.
 2. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.
 3. תשלום על ידי הלקוח יחשב כחתימתו והסכמתו לכל פרטי הסכם זה.
סגירת תפריט
×

עגלת קניות